از هم آرام می گیریم، که آرام بگیریم ! ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
هیچ عاشقی ساعتَ ش را به وقت گرینویچ ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
انگار همه ی مانْ وقتِ رفتن، کلید را به ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
برای از تو نوشتن، با کلمات بازی نمی کنم... ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
کمی بیش تر نَخ بده، دورتر بروم؛ فکر کنم آزادم( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
رفیقِ نیمه راه شدی، جای تو را گرفتند کلمات! ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
پستچی جای نامه، تنهایی آورد! ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
تنهاییاَتْ چه باشکوه شده استْ مرد !( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
حالا جای من این شعرها برایت آواز میخوانند - سه شنبه 7 خرداد 1392
هر روز صندوقچه ی خاطره هات را گردگیری میکنی؛ اما... ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
آه ، دُنکیشوتِ بینوا ؛ تو چقدر حقیقت بودی ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
گاهی خودت را رها کن، مثل بادبادکْ در باد ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
اینروزها بسیار مُردهایم، بیا کمی هم زنده گی کنیم( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
گاهی خودت را رها کن/ مثل بادبادکْ در باد. ( رضا کاظمی - سه شنبه 7 خرداد 1392
تمامِ شهر پُر از ناظم وُ / منْ تنها ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
گاهی از دلَت، به چشمهاتْ نقبی بزن! ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
ذوب شدهای در من؛ به کجا میگریزی؟ ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
بهار را به کوچه ها ریخته استْ گل فروشِ دوره گرد( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
هوس دریا کرده استْ ماهیِ کوچک( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
حکایتِ دو پادشاه و یک اقلیم شده است دلَ م! - سه شنبه 7 خرداد 1392
سیاووشانه عبور می کنم از خودم هر روز ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
چه کودکانه دروغ می گویی / چه بی رحمانه باور می کنم ( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
به برکه ات برگرد ماهیِ کوچک!( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
چنان رفته ای که مرگ هم از تو بی خبر است!( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
کاش مرگ هم کلاه داشت؛ برمی داشتیم( رضا کاظمی ) - سه شنبه 7 خرداد 1392
همیشه همین است: از هم آرام می گیریم، ( رضا کاظمی ) - دوشنبه 6 خرداد 1392
ما خودمان، خودمان را منقرض کردیم! - دوشنبه 6 خرداد 1392
دوود شده ای در چشم هام / خودت را عقب تر بگیر( رضا کاظمی ) - دوشنبه 6 خرداد 1392
تکّه های دلِ من اَند این شعرها/ که دست به دست می روند ( رضا کاظمی ) - دوشنبه 6 خرداد 1392
مرا ببوس؛ روزهای سختی در پیش است ( رضا کاظمی ) - دوشنبه 6 خرداد 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد