پیچک ( رضا کاظمی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از هم آرام می گیریم، که آرام بگیریم ! ( رضا کاظمی )
- هیچ عاشقی ساعتَ ش را به وقت گرینویچ ( رضا کاظمی )
- انگار همه ی مانْ وقتِ رفتن، کلید را به ( رضا کاظمی )
- برای از تو نوشتن، با کلمات بازی نمی کنم... ( رضا کاظمی )
- کمی بیش تر نَخ بده، دورتر بروم؛ فکر کنم آزادم( رضا کاظمی )
- رفیقِ نیمه راه شدی، جای تو را گرفتند کلمات! ( رضا کاظمی )
- پستچی جای نامه، تنهایی آورد! ( رضا کاظمی )
- تنهاییاَتْ چه باشکوه شده استْ مرد !( رضا کاظمی )
- حالا جای من این شعرها برایت آواز میخوانند
- هر روز صندوقچه ی خاطره هات را گردگیری میکنی؛ اما... ( رضا کاظمی )
- آه ، دُنکیشوتِ بینوا ؛ تو چقدر حقیقت بودی ( رضا کاظمی )
- گاهی خودت را رها کن، مثل بادبادکْ در باد ( رضا کاظمی )
- اینروزها بسیار مُردهایم، بیا کمی هم زنده گی کنیم( رضا کاظمی )
- گاهی خودت را رها کن/ مثل بادبادکْ در باد. ( رضا کاظمی
- تمامِ شهر پُر از ناظم وُ / منْ تنها ( رضا کاظمی )
- گاهی از دلَت، به چشمهاتْ نقبی بزن! ( رضا کاظمی )
- ذوب شدهای در من؛ به کجا میگریزی؟ ( رضا کاظمی )
- بهار را به کوچه ها ریخته استْ گل فروشِ دوره گرد( رضا کاظمی )
- هوس دریا کرده استْ ماهیِ کوچک( رضا کاظمی )
- حکایتِ دو پادشاه و یک اقلیم شده است دلَ م!
- سیاووشانه عبور می کنم از خودم هر روز ( رضا کاظمی )
- چه کودکانه دروغ می گویی / چه بی رحمانه باور می کنم ( رضا کاظمی )
- به برکه ات برگرد ماهیِ کوچک!( رضا کاظمی )
- چنان رفته ای که مرگ هم از تو بی خبر است!( رضا کاظمی )
- کاش مرگ هم کلاه داشت؛ برمی داشتیم( رضا کاظمی )
- همیشه همین است: از هم آرام می گیریم، ( رضا کاظمی )
- ما خودمان، خودمان را منقرض کردیم!
- دوود شده ای در چشم هام / خودت را عقب تر بگیر( رضا کاظمی )
- تکّه های دلِ من اَند این شعرها/ که دست به دست می روند ( رضا کاظمی )
- مرا ببوس؛ روزهای سختی در پیش است ( رضا کاظمی )
- باید بروم. گوورِ عاشقانه هاست این شهر!
- با هیچ دستمالی پاک نمی شود این ماهِ چِرکْ از شیشه های شب( رضا کاظمی )
- هرچه ستاره هست؛ بر زمین ریخته پاییز ( رضا کاظمی )
- سنجابِ دست آموزِ تو اَم؛ کمی بلوط!( رضا کاظمی )
- پرنده ، فقط یک پرنده بود ( رضا کاظمی )
- بهاریه ها( رضا کاظمی )
- لطفا کمی دورتر بایست! ( رضا کاظمی )
- تو که این روزها آمده ای!( رضا کاظمی )
- تارنگ چشم هایت رابفهمم( رضا کاظمی )
- قرارنیست اتفاق خاصی بیفتد( رضا کاظمی )
- شعرکوتاه( رضا کاظمی )
- یخ بندان شده است زمین / قُرُقِ چشم هات را بشکن! ( رضا کاظمی )
- لَنگِ آمدنِ تو نیستْ بهار ( رضا کاظمی )
- تو خُفتهای برای همیشه؛ اما( رضا کاظمی )
- برای آمدن / به چشم های تو نگاه می کند بهار ( رضا کاظمی )
- باید دوباره سُراغِ چشمهای تو بیایم! ( رضا کاظمی )
- کجا ماندهای با بهاری که نیاوردهای هنوز؟! ( رضا کاظمی )
- یک روزْ غروب / تمامِ حجمِ آسمان را می شوم خورشید ( رضا کاظمی )
- کسی چوب لای چرخ زمین بگذارد / داریم تمام می شویم( رضا کاظمی )
- پستچی جای نامه تنهایی آورد( رضا کاظمی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد